Schi Club Gherdëina Raiffeisen - 2021/22

Seit der letzten Ausschussmitgliedswahlen und der Ernennung als Präsidentin, sind nun mehr als 3 Jahre vergangen. Es waren wieder drei sehr erfolgreiche Jahre mit einer harmonischen, positiven Zusammenarbeit im Ausschuss, mit den Trainern, den Eltern, den Athleten, der Direktorin und den Professoren des Ski College Raetia und allen freiwilligen Mitarbeitern. Da das Klima zwischen uns sehr gut ist und nach längeren Überlegungen werde ich mich für weitere drei Jahre für den Schi Club Gherdëina wie bisher mit Begeisterung einsetzen und auch versuchen unser „Lieblingswerk“ die Sportschule Ski College Raetia immer professioneller auf höchstem Niveau zu bringen. Dabei ist die angestrebte Zusammenarbeit mit dem Ski Team Seiser Alm von großer Wichtigkeit. Rengrazie mo dla crëta y spere che me sustenieis nce ti proscimi ani. Ai 7 de juni 2021 iel stat la riunion generela dl Schi Club Gherdëina cun veles dl cunsëi nuef. L me à fat dassënn plajëi che belau duc i cunsilieres se à inò metù a desposizion de jì inant y de se mpenië per l schi club. Sambën che nce ie me é fat deplù pensieres sce jì inant o no, do che son bele 11 ani a cë dl Schi Club Gherdëina y l mpëni cun si respunsablteies vën for majer. Ma canche é udù l gran sustëni de duc canc che juda ntëur ite, me ei mpensà de jì inant nchin che son mo tla scola, tl Ski College dl ITE RAETIA che ie mi gran pascion. La scola sportiva ie mé bona de sté mpe cun na bona culaborazion cun l schi club, ajache duta l’atività sportiva agonistica dla scola ie tla mans di respunsabli dl Schi Club Gherdëina cun na pert dl Snowboard Club Gherdëina. weitere drei Jahre als Präsidentin MI FINS PER I PROSCIMI 3 ANI • Un de mi fins per i proscimi 3 ani ie chël de vester boni de miuré a na maniera prufesciunela l Ski College Raetia slargian ora la puscibliteies da ti pité a nosta sculées y nosc sculeies tl ciamp dl sport a livel aut y che la scola vënie recunesciuda sciche scola paritetica sportiva auta “Ladinische Paritätische Sportoberschule” a uni livel. • A cuer me sta ënghe che te duta la disciplines sportives vëniel laurà bën cun i mëndri, ajache uni ann iel bujën de ti dé ueia ai pitli de fé sport. Mé cun gran pascion, legrëza y savëi sons boni de tré su jëuni che se mpënia a tò chësta bela streda cun truepa sudisfazions ma suvënz nce cun n grumon de mueies. • Prufescionalisé la disciplines per atlec majeri che garejea bele a livel aut spartian su i lëures da fé. • Vester boni de giaté n purtoi da se alené per duc i atlec dl schi alpin, dai pitli ai majeri y per chëi dla scola auta sportiva. De n purtoi iel n gran de bujën! • Cialé che la culaburazion cun lueses Gherdëina, che ie zapei ite tl schi club, sibe for bona. • Se mpenië per culaburé nce cun l Snowboard Club Gherdëina de chësc vieres. • Realisazion dl zënter per training dl biathlon sun Pana y nsci nce la realisazion de zënter de schi nordich sun Pana per duta la disciplines n culaburazion cun l Chemun y l’azienda de S. Cristina. Lidia Bernardi Presidënta SCHICLUB - GHERDËINA 2021|22 6

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc0Mjk=