Schi Club Gherdëina Raiffeisen - 2021/22

saluc dla presidënta Lidia Bernardi PAROLES DANORA Cun chësta sajon 2021/22 à inò scumencià na legislatura nueva per i proscimi trëi ani y ie é inò abù l unëur de avëi giapà la crëta coche presidënta. Te chësta risses ulëssi tò l’ucajion de rengrazië duc canc che à judà pea ti ultimi ani. Fredi Demez per si gran lëur tl schi alpin, Ugo Demez per duta l’ëures che l à passà sun Pana, Ulrike Schenk che fova for a despusizion cun gran legrëza y lezitënza, Pietro Rigotti per si mpëni cun l’assegurazions. Chisc à lascià si lerch ai nueves che ie zapei ite tl cunsëi dl Schi Club Gherdëina. Georg Rabanser à sëurantëut la sezion dl pudejé, Luciano Montrucoli se cruzierà de chëi che va cun la peves y l ie dassënn de bujën de Stefan Kostner y Christian Broll che se à metù a despusizion de dé na man tl schi alpin. Simon Demetz ie l respunsabl dl zënter de atletica Mulin da Coi. Oradechël ulëssi tò l’ucajion de rengrazië duc i cunselieres che fej inant si lëur cun pascion tl cunsëi: Werner Dejori y Alex Linder vize presidënc, Karl Heinz Goller sëurastant dl Schi Alpin, Edi Piazza che se cruzia dl biathlon, Michael Mair am Tinkhof dl Freestyle, Gerhard Demetz che à n drë’ lëur cun i pulmins, Angelo Senoner che se à tëut su l gran lëur de mëter adum chësc cudejel y Marco De Nardin per la cassa. Leprò ti va n gra a nosta secretera Ruth Mussner y a Walter Runggaldier che nes dà na man tla cuntabltà. Sambën ti va nce n rengraziamënt a duc i atlec per si gran mpëni, judei dai genitores. A nosc 35 alenadëures ti va na grandiscima lauda per si pascion y respunsabltà. Ala fin ie duc canc che juda pea che porta pro a na bona y bela atività dl Schi Club Gherdëina, dantaldut nce i sponsores pitli y granc, privac y publics. De gra a duc che nes sustën! Auzé ora ulëssi nce i culaburadëures di mplanc Dantercëpies, Risaccia y Mont Sëura. Ëi nes à dat la puscibltà ntan l’ultima sajon, che fova per duc drët ncompra, de pudëi se alené te cundizions perfetes. Nce duc i atlec che fej la scola auta sportiva Ski College ITE à pudù se alené dut l inviern sun chisc purtoies. Sun Pana fovel propi zeche de bel a udëi tan de jëuni, pitli y granc che se à dat ju cun legrëza y pascion a pudejé y à nuzà i purtoies njiniei ca a puntin da nosc respunsabli y culaburadëures dl Zënter de Pudejé. Per l daunì iel da cunedì na nueva: la lia dla lueses Gherdëina vën tëuta su tl Schi Club Gherdëina. Nsci saral, deberieda cun chëi dala peves y l Telemark inò trëi disciplines nueves da manejé. Ti mbince a duc nosc trainadëures y atlec n bon training, suzes pra la garejedes che vën y dut ntëur legrëza cun i biei sporc da d’inviern y for ala lergia. Lidia Bernardi Presidënta 5 SCHICLUB - GHERDËINA 2021|22

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc0Mjk=