Schi Club Gherdëina Raiffeisen - 2021/22

L PROIET DL ZËNTER DE BIATHLON SUN CIANDEVAVES Per l biathlon iel stat puecia garejedes, ma l ie sautà ora de bon resultac, nce pra i jëuni. La sezion crësc dassënn. Ntan la senteda iel unì auzà ora che per l proiet de n zënter da biathlon iel nce bele n pert unì garantì i nanziamënc, dala Provinzia de Bulsan y dal Chemun y n spera che la vede fata al plu prësc. Per la cumbinazion nordica, che ie na pitla sezion, iel da mustré su propi de bon resultac, ma da pert dla FISI ne n’iel nia la cunscidrazion che la disciplina se meritëssa, da coche à sotrissà l caposezion dl biathlon Edi Piazza. ATIVITÀ TL ZËNTER SUN CIANDEVAVES Ugo Demez ie stat te cunsëi sies ani alalongia. L ne à nia plu candidà, ma l uel zënzauter mo judé pea, tl zënter de Ciandevaves, de chël che l ie stat l respunsabl te duc chisc ani passei. Demez: »Ntan chësc inviern passà iel stat propi de bona cundizions, cun nëif plu che assé, nce cun n giat dala nëif nuef. L ie unit adalerch propi truepa jënt, che n ne ëssa mei pensà. Ma sambën cun i lifc dsarei à trueps cris na auternativa. Spere che i reste nce ti ani da unì. Via per l inviern iel unì metù a jì trueps cursc per mutons, ma nce per genitores, an belau uni di n curs. Bel iel stat che l ie nce unit adalerch la scuadra naziunela russa per fé alenamënt.« FREESTYLE MA NCE CURS DE LEVINA L caposezion freestyle Michael Mair am Tinkhof: »Sambën che tl freestyle ne àn nia pudù fé training y garejedes assé, pervia dla sajon particulera. Mpo àn cialà de jì inant y ala n dla sajon àn pudù fé sun Risaccia, de gra al patron che à lascià fé, na garejeda cun atletes y atlec unic adalerch da duta la Talia. Dlongia l’atività agonistica iel nce unì metù a jì n curs de levina, ulache duta la jënt fova nvieda a fé pea.« PULMINS Alex Linder y Gerhard Demetz se cruzia di pulmins. Da coche à cuntà Linder à l Schi Club al mumënt 18 pulmins, canche dan trëi ani nen fòvel mo dodesc. Chësc ajache tl Ski College ITE iel for plu y plu sculeies y nscila vàl debujën de plu auti. Tl ann passà iel unì fat 213.000 chilometri, l custimënt di pulmins y dut chël che taca adum ie stat de 181.000 euro. Linder ti à danter l auter metù a cuer a duc de se taché for ti pulmins, de jì bel plan y de rumé su. N BILANZ DA N MILION Marco De Nardin à purtà dant l bilanz, che arjonj ades n milion de euro. Y chël dà da ntënder de ce lia che l se trata, da coche n possa nce udëi dala tabela sun chësta plata. A tenì i conc iel sambën n gran lëur, ma l ie n team che se juda un cun l’autra. Da pert di revisëures di conc, che fej per auter cuntroi tresora, zënza i cunedì danora, iel unì sotrissà la regularità dl bilanz. LA BROSCIURA Nteressant à audì n valgun dac y numeri n con’ dla brosciura dl Schi Club, che ie ntant bele ruveda ala 26ejima edizion, da coche à dit l respunsabl Angelo Senoner. La nalità ie de publizisé l’atività dla lia y de giapé n sustëni da dites y da privac. L ie na grupa de lëur che se cruzia dla redazion y dla cumedures. La ultima edizion ova bën 228 plates. L ie unì dat ora tla cëses 2.500 brosciures. Bën 139 ie i nserac de retlam, 341 la fotos y 41 articuli, lonc o manco lonc. L nvit ie stat chël de tenì cont dla dites da tlo che fej i nserac. David Lardschneider Atlec premiei 39 SCHICLUB - GHERDËINA 2021|22

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc0Mjk=