salto

08/08/2017

Garejeda de saut y CN sun Pana

N dumënia ai 6 de agost à l Schiclub Gherdëina metù a ji la cuinta y nce ultima tapa dla lingia de garejedes naziuneles per jëuni de saut y cumbineda nordica. Per chësta ucajion se à n bel tlap de atlec dla naziunela de saut, cumbineda y monce dl schi alpin metù a disposizion a judé mpue ntëurite. Nscila fova Elena y Mattia Runggaldier, Samuel Costa, Armin Bauer, Alex Insam, Lukas Runggaldier, Manuel Maierhofer y Verena Stuffer sun Pana y ti à dat n gran valor mplu a nosta manifestazion.

La garejeda ie mueta cun i sauc di atlec plu jëuni sun l saut HS 20. N po’ propi di che n à udù de beliscimi sauc de na gran cualità. Pra i mutons sota 10 ani udon perchël che Florian Schmalzl, che à permo scumencià l ann passà cun l saut, ie stat bon de vëncer te si categoria. Maximilian Gartner ie deventà terzo. Pra la mutans se à Anna Senoner cumpurtà scialdi bën y cun doi beliscimi sauc iela ruveda segonda. Tla categoria dla mutans sota 14 ani fova Camilla Comazzi chëst iëde nia da bater. Tla medema categoria di mutons udon Manuel Senoner al terzo post.

Do chësta lingia de sauc sun l HS 20 iesun passei sun l majer saut, l HS 35. Ilò an sambën pudù amiré la bona cualiteies de nosc atlec. Dantaldut Samuele Comazzi dejmostra de vester anjenià a ji sun de majeri sauc. Ël ie ruvà sgondo cun me un n pont do l prim. Na bela prestazion ons nce udù da David Senoner, che à dantaldut tl prim saut fat udëi che l se à miurà dassën. Per ël iel sauta ora n beliscimo terzo post.

Sun programm fossl pona stat la proa de sauté per la cumbineda nordica, ma n gran temporal cun tampesta y scialdi ega ne à nia lascià pro de ji inant cun la garejeda. Te curt tëmp fova dut sota l ega, on nianca pudù de ora la marënda ai atlec, tan mola fovla dut ntëur. Nscila ons messù fine via cun prëscia chësta manifestazion, che fova coche dit l ultima per chësc instà.
N gran cumplimënt ti va a nosc trainadëures Joy Senoner y Romed Moroder, che lëura cun gran profesciunalità y lezitënza, y i fruc de chësc lëur an propi udù ntan chësta garejeda.

Per nosc pitli atlec saral sën na pitla pausa y daldò jiran inant cun i alenamënc per l inviërn.

fotos

tlasifiches

Sponsor

Raiffeisen Gherdeina
ITC Raetia sezion Sport GherdëinaCentro Fondo S.Cristina

Foto

Facebook